Przegląd Chórów, Zespołów Rozrykowych i Wokalistów

 (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN
PRZEGLĄDU CHÓRÓW , ZESPOŁÓW ROZRYWKOWYCH I WOKALISTÓW
GRYLEWO - 10 .06.2017

§ 1.

ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo
- Gmina Wągrowiec
- Gminy Ośrodek Kultury w Łeknie

§ 2

CELE PRZEGLĄDU
1. Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru,
2.prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru oraz przedstawienie występujących grup muzyczno - wokalnych,
3.podnoszenie poziomu wykonawczego oraz konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,
4. inspirowanie do dalszych twórczych poszukiwań,
5. wymiana doświadczeń wśród wykonawców,

§ 3

UCZESTNICY PRZEGLĄDU
1. W przeglądzie uczestniczą:
- wokaliści
- chóry a cappella lub z akompaniamentem,
- zespoły rozrywkowe.
2. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci w wieku szkolnym , młodzież i dorośli.
3.Wykonawcy przygotowują do prezentacji 3 utwory o tematyce dowolnej (czas do 10 minut).

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć:
soliści, zespoły muzyczne i kapele , które tworzą oraz grają muzykę rozrywkową, weselną, biesiadną i dancingową w szerokim tego słowa znaczeniu.
2. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych.

§5

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU
1. Przegląd odbędzie się Grylewie na terenie przy świetlicy wiejskiej w dniu 10.06.2017 r. o godzinie 15.00.
3. Wykonawcy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatora.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
5. Zgłoszenia uczestników do przeglądu należy dokonać do dnia 02 czerwca 2017 roku
(telefonicznie: 672616011 lub 607965475, pisemnie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie)

§ 6

OCENA
1. Wykonawców uczestniczących w Przeglądzie oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora, składające się z muzyków i osób z branży muzycznej.
2. Jury oceni m.in.:
a/ poziom warsztatu,
b/ zaprezentowany repertuar,
c/ brzmienie,
d/ wrażenie artystyczne,
e/ opracowanie muzyczne i koncepcje wykonania,
f/ kontakt uczestników z publicznością,
3. Komisja Konkursowa w oparciu o powyższe kryteria wyłoni Laureatów Przeglądu.
4. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.

§ 7

NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają dyplomy , nagrody rzeczowe , możliwość występu podczas Dożynek Gminnych oraz zamieszczenie informacji reklamowej na stronach internetowych Gminy Wągrowiec i Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie do końca 2017 roku.

§ 8

KRYTERIA TECHNICZNE
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia odtwarzające muzykę.

§ 9

UWAGI
1.Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych Regulaminem.
2. Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo tel: 782080477 Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie tel: 672616011.

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 12:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 294