XIX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS

 (link otworzy duże zdjęcie)

5 marca br.  w Przy­go­dzi­cach od­była się XIX Zi­mowa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kiada LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wo­dni­czą­cego RW Z LZS. Była to pier­wsza im­preza w ramach Współ­za­wo­dnic­twa Spor­to­wo ­- Tury­sty­cznego Po­wia­tów Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego o Puchar Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. W spartakiadzie uczestniczyli repre­zen­tanci 17 powia­tów. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pier­wsze miej­sce wywal­czył Wągro­wiec wyprze­dza­jąc zale­dwie o 1,5 pkt Ostrów Wlkp. i o 4 pkt. Konin.

W programie spartakiady rozegrano m.in. wielobój rekreacyjny, mecze siatkówki męskiej i kobiecej, rozgrywki halowej piłki nożnej, przeciąganie liny, rzuty karne do bramki, podnoszenie ciężarka i konkurs wiedzy o LZS.

Drużyna AGARICOS reprezentująca Gminę Wągrowiec wystąpiła w składzie: Łukasz Berlik, Piotr Kantorski (br.), Marek Urbański, Artur Domagała, Sławomir Wełnic, Przemysław Stachowiak i Hubert Reis.

Podczas Spartakiady wiceprezes Zarządu Gminnego Stowarzyszenia LZS Gminy Wągrowiec – Bernard Kuliberda, za wieloletnią pracę i zasługi na rzecz upowszechniania sportu na terenie Gminy Wągrowiec, z rąk Tadeusza Tomaszewskiego – Przewodniczącego Wielkopolskiego Z LZS otrzymał medal z okazji jubileuszu70-lecia istnienia Zrzeszenia LZS.

Patronat Honorowy nad Spartakiadą sprawowali m. in.: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski, Starosta Ostrowski i Krzysztof Rasiak, Wójt Gminy Przygodzice.

 

Opublikowano: 08 marca 2017 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 213

Zdjęcia: