Mieszkaniówka dla żołnierzy

PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY I POBOROWYCH POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY I POBOROWYCH ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ ZASTĘPCZĄ

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek żołnierza lub poborowego o wypłatę należności mieszkaniowych, do którego należy dołączyć:

 • zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, albo cywilno-prawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby,
 • decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wągrowcu, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Cysterska 22, parter, pok. 110, tel. (067) 2680800 wew. 110 lub bezpośredni 067 2680827

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Podstawa prawna:

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne informacje:

Żołnierzom i poborowym uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym żołnierzom i poborowym w okresie odbywania czynnej służby wojskowej pokrywa się:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza lub poborowego,
 • żołnierz lub poborowy jest zobowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanym w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Kategorie:

Wojsko

Jednostka prowadząca:

Referat Obywatelski i Spraw Społecznych