Uznanie za żywiciela rodziny poborowego

UZNANIE POBOROWEGO ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Wymagane dokumenty:

Podanie oraz zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wągrowcu, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Cysterska 22, parter, pok. 110, tel (067) 2680800  wew. 110 oraz bezpośredni 067 2680827

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie

Decyzję odmowną doręcza się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna:

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem   Wójta Gminy  Wągrowiec.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, mającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Wójt Gminy Wągrowiec  może uznać - na jego wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu poborowego są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od najniższego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Kodeksu pracy oraz spełniają oni warunki szczegółowe ustalone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Kategorie:

Wojsko