Uznanie za żywiciela rodziny żołnierza

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

 

 

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wągrowcu, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Cysterska 22, parter, pok. 110, tel. (067) 2680800  wew. 110  lub  bezpośredni 067 2680827

Opłaty:

Podanie, załączniki oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile ) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:

Art. 127,128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.  827)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem   Wójta Gminy  Wągrowiec.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Inne informacje:

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od najniższego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Kodeksu pracy.

Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za jedynego żywiciela rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób.

Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje od dnia wniesienia podania, nie wcześniej jednak niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia z tej służby.

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej:

I pokrywa się:

  1. należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
  2. należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
  3. bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
  4. należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
  5. bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

II  - zawiesza się spłatę:

 

  1. pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
  2. kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

  • w pkt. I - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania lub podnajem,
  • w pkt. II - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Kategorie:

Wojsko