Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Symbol:
OS

Wydział:
Referat Obywatelski i Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Opłaty:
Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej


Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego oraz formularza zgłoszenia wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17.-zł


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec, Referat Obywatelski i Spraw Społecznych, pokój nr 108

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:

W przypadku zgłoszenia zameldowania/ wymeldowania przez pełnomocnika:
1) Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania/ wymeldowania.
2) Dowód lub paszport pełnomocnika


Dokumenty
  • Dowód osobisty albo paszport (do wglądu)

  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu stałego/ czasowego (wymagany) Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np.najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

  • Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/ czasowego (wymagany)

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. (do wglądu) Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu

Formularze i załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego (525.9kB) [pdf, 525.91 KB]

Zgłoszenie pobytu stałego (574.9kB) [pdf, 574.89 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (297kB) [pdf, 296.98 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (405.7kB) [pdf, 405.71 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności