Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE   NA   SPRZEDAŻ    NAPOJÓW   ALKOHOLOWYCH

 

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225). 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Wągrowiec, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Cysterska 22, pok.110, parter, tel. 672680800  wew. 110 lub 672680827

 

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni  od daty wpływu wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1286 ze zm. )

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

 

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy załatwiane są w pok. 110, parter, tel. (067) 26 80 827 

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w pok. 110,  oraz  wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie urzędu.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  wynoszą :

 

W przypadku sprzedaży piwa :

- 525 zł gdy roczna wartość sprzedaży piwa w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500zł. lub - 1,4 % wartości sprzedanego piwa w roku poprzednim, gdy wartość sprzedaży piwa  przekroczyła 37.500 zł

 

W przypadku sprzedaży wina :

- 525 zł gdy roczna wartość sprzedaży wina w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł. lub - 1,4 % wartości sprzedanego wina w poprzedni roku gdy wartość sprzedaży piwa przekroczyła 37.500 zł.

 

W przypadku sprzedaży wódki :

- 2.100 zł gdy roczna wartość sprzedaży wódki w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł.  lub - 2,7 % wartości sprzedanej wódki w roku poprzednim, gdy wartość sprzedaży wódki w  przekroczyła 77.000 zł.

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wągrowiec,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

 • dla punktu detalicznego najmniej na 2 lata,
 • dla punktu gastronomicznego najmniej na 4 lata.

 

Zezwolenie cofa się w przypadku, nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 • sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Kategorie:

Alkohol - zezwolenia